Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 • Realitná Únia
 • LRK
 

Ochrana osobných údajov

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a  zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť BREFIN REAL s.r.o., so sídlom: Sládkovičova 2, 900 31 Stupava, IČO: 52660923, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 140814/Bspoločnosť zastupuje: Mgr.Milan Brežný, konateľ  (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. S ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania osobných údajov, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb Prevádzkovateľ prijal primerané a účinné technické a organizačné opatrenia.

Zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa riadi zásadami:

Zásada zákonnosti - Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu – Prevádzkovateľ získava osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a ďalej ich spracúva spôsobom, ktorý nie je nezlučiteľný s týmto účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov - Spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti - Spracúvané osobné údaje sú správne a podľa potreby aktualizované.

Zásada minimalizácie uchovávania - Osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

Zásada integrity a dôvernosti – Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý prostredníctvom prijatých primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Účely spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom

 • uzatvorenia zmluvy (Sprostredkovateľskej zmluvy, Nájomnej zmluvy, Kúpnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy, predmetom ktorej je úprava práv k nehnuteľnosti), kedy sú  Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov po dobu 4 roky od skončenia účinnosti takejto zmluvy
 • evidencie databázy klientov s následným kontaktovaním ohľadom ponuky a/alebo dopytu týkajúcej sa nehnuteľnosti, kedy sú  Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov po dobu trvania udeleného súhlasu
 • zasielania noviniek a akcií kedy sú  Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov po dobu trvania udeleného súhlasu

Osobné údaje sa považujú za kategóriu bežných osobných údajov a sú spracúvané v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu/pasu, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a údaje o bankovom účte.

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jej osobné údaje budú poskytnuté príjemcom, ktorí spolupracujú s Prevádzkovateľom na základe Mandátnej zmluvy alebo inej obchodnej zmluvy uzatvorenej v zmysle zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník alebo subjektom na základe zákona, najmä:

 • Realitní makléri spolupracujúci s Prevádzkovateľom
 • Poskytovateľ IT služieb
 • Súdny znalci
 • Finanční poradcovia
 • Účtovní a daňoví poradcovia
 • Advokáti
 • Exekútori
 • orgány činné v trestnom konaní

Zverejňovanie a prenos do tretích krajín

Osobné údaje nebudú zverejnené.

Osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín.

Profilovanie

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodnutie vrátane profilovania.

Informácie a prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva v zmysle v zmysle čl. 13 až čl. 22 a čl. 34 GDPR a v zmysle § 19 až § 28 a § 41 zákona o ochrane osobných údajov:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby –máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné,
 • právo na opravu osobných údajov – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili,
 • právo na vymazanie osobných údajov (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov –máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny zákonný dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať,
 • právo na prenosnosť osobných údajov –za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať, elektronicky, na  adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámení o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás pracúvali,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov a/alebo právo podať sťažnosť podľa čl. 13 ods. 2 písm. d) GDPR – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava; v prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Prevádzkovateľ nemá ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: info@brefinreal.sk  písomne alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa.

Internetový formulár
Dotknutá osoba kontaktovaním prevádzkovateľa prostredníctvom internetového formulára si je vedomá, že poskytuje Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo k evidencii jeho osobných údajov v internom systéme spoločnosti a to za účelom uzavretia zmluvy resp. hľadania vhodnej nehnuteľnosti, nájdenia vhodného prenajímateľa/nájomcu/predávajúceho/kupujúceho. Na spracovanie osobných údajov za týmto účelom, nie je potrebný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. 

Zasielanie ponúk, noviniek a akcií  

Dotknutá osoba kontaktovaním prevádzkovateľa prostredníctvom internetovej stránky www.brefinreal.sk, , čestne prehlasuje, že dáva bezvýhradný súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR / § 13 ods. 1 písm. a)  Zákona o ochrane osobných údajov, aby prevádzkovateľ spracúval po dobu trvania udeleného súhlasu údaje v rozsahu meno, priezvisko, mailová adresa, telefónne číslo na účely zasielania cenových ponúk a noviniek o ktoré zákazník požiadal prostredníctvom internetovej stránky www.brefinreal.sk, dotknutá osoba môže odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel e-mailom info@brefinreal.sk 

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom evidencie v databáze Klientov Prevádzkovateľa

Dotknutá osoba môže odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom evidencie v databáze Klientov Prevádzkovateľa s následným kontaktovaním ohľadom ponuky a/alebo dopytu týkajúcej sa nehnuteľnosti info@brefinreal.sk .